اینستاگرام
https://www.instagram.com/zabansepahan

score list


  Sepahan Ins. Score List
Class
rank
Total
100
Oral
30
Final
30
Mid
20
CP
10
CA
10
ID Number
Family & Friends 4/B *** Teacher:B.Ghasempour
1 99 30 29 20 10 10 1274719961
2 98 29 29 20 10 10 1275016944
3 95 27 28 20 10 10 1275395929
3 95 27 28 20 10 10 ?
4 93 27 28 19 10 9 1275647261
5 87 27 24 19 9 8 1274498961
Top Notch 1/A *** Teacher:E.Asadiyan
1 92 28 26 18 10 10 1274418658
2 86 27 25 17 10 7 1274000513
3 82 26 21 15 10 10 1109635544
4 78.5 25 20 14 10 9.5 ?
5 -- -- -- 18 8 10 4071821991
Top Notch 3/A *** Teacher:F.Zamani
1 89.5 25 24.5 20 10 10 1270525166
2 88 26 25 17 10 10 1740695852
3 87 23 26 18 10 10 1274097177
4 84 23 24 17 10 10 1275015379
5 -- -- -- 12 6 6 1274132436
Hip Hip Hooray S/A *** Teacher:S.Soleimani
5 -- 28 -- 19 9 8 A.E
3 97 29 30 20 9 9 M.H. F
4 96 29 28 19 10 10 K.T
1 100 30 30 20 10 10 A.K
2 99 30 29 20 10 10 R.K
1 100 30 30 20 10 10 M. Sh
Hip Hip Hooray S/A *** Teacher:S.Soleimani
2 95 28 29 19 9 10 R. M
1 100 30 30 20 10 10 B.S
3 92 28 28 19 8 9 H.M
4 90 28 28 18 8 8 R.KH
1 100 30 30 20 10 10 K.H
1 100 30 30 20 10 10 K.G
Family & Friends 4/C*** Teacher: L. Etemad
2 97 29 28 20 10 10 S.O
1 97.5 29 28.5 20 10 10 F.T
4 84.5 27 22.5 17 10 8 D.S.A
6 70 22 18 15 8 7 S.R
5 80.5 24 22.5 16 10 8 S.M
3 90 28 25 17 10 10 V.H
Big English 2/ A*** Teacher: L. Etemad
2 98 29 29 20 10 10 R.N
4 90 29 27 16 10 8 A.R
5 87.5 27 25.5 17 10 8 P.P
3 94 29 28 19 8 10 T.J
1 100 30 30 20 10 10 K.H
6 -- -- 18 10 9 2 E.A
Top Notch 3/B*** Teacher: Tavakoli
1 88 27 23 18 10 10 F. A
2 84 22 27 16 9 10 Sh.R
4 79 21 26 14 8 10 M.Z
3 85.5 18.5 27 16 9 10 E.A
Hip Hip Hooray S/B *** Teacher:S.Soleimani
2 99 29 30 20 10 10 A.K
2 99 30 29 20 10 10 R.K
3 98 30 30 20 9 9 M.H.F
5 79 25 25 17 7 7 A.E
4 90 28 27 18 9 8 K.T
1 100 30 30 20 10 10 M.Sh
Big English 1/ A*** Teacher: S. Soleimani
3 94 30 29 18 9 8 A.A.Yegane
2 98 30 29 19 10 10 N.R
6 -- 20 25 -- -- -- A.M
5 87 25 28 18 8 8 I.M
4 93 27 28 18 10 10 P.S
1 100 30 30 20 10 10 H.R
1 100 30 30 20 10 10 A.R.Gh
 
 
 
 

تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان
  •  خودتان را در آینده مجسم کنید
  • زبان شما هم‌اکنون خوب است ولی...
  • هر کجا که می‌توانید از انگلیسی‌تان استفاده کنید
  •  با دیگران راجع به زبان انگلیسی صحبت کنید
  • دوستی پیدا کنید که به فراگیری انگلیسی مشغول باشد