اعلام نتایج آزمون شهریور 97

نمره قبولی در دروس نظری(کتبی) حداقل 10 و دروس عملی حداقل 14 می باشد.