اعلام نتایج آزمون دی 96

نمرات قبولی در آزمون کتبی حداقل 10 
و در آزمون عملی حداقل 14 می باشد