نمونه سولات درس گرافیک رایانه ای(فتوشاپ)

نمونه سوالات فتوشاپ

دانلود فایل Zip

نمونه امتحانات فتو شاپ

 
نکته: فراگیر محترم این سوالات صرفاً برای آشنایی شما با نمونه سوالات می باشد .پس از مطالعه کتاب می توانید از این سوالات برای سنجش میزان آمادگی خود استفاده نمایید.