اعلام نمرات

نمرات امتحانات جامع اردیبهشت 92 از طرف اداره کل استان اصفهان هنوز اعلام نگردیده است.
نتایج از طریق همین سامانه متعاقباً اعلام خواهد شد.