اینستاگرام

https://www.instagram.com/zabansepahan

https://www.instagram.com/sepahankids
sepahankids@

ایتالیایی


دوره هاي آموزش زبان ايتاليايي آموزشگاه سپاهان: دوره هاي ترميك • دوره هاي ترميك زبان ايتاليايي درمؤسسه سپاهان شامل4 ترم ، ازمبتدي تا پيشرفته ميباشد . مرجع تدريس دراين دوره ها مجموعه كتابهاي Espresso است كه درحال حاضر ازمنابع اصلي تدريس مكالمه زبان ايتاليايي محسوب ميشود . درطول اين دوره ها تلاش مي شود زبان آموزان را با مهارت هاي گفتاري ،شنيداري و نوشتاري آشنا نماييم . درپايان هردوره آزموني براي سنجش آموخته هاي زبان آموزان برگزار مي شود دوره ها در سه سطح برگزار مي شوند : 1. سطح مقدماتي Livello pre-elementare : Espresso 1 2. سطح متوسطه Livello elementare : Espresso 2 3. سطح پيشرفته Livello superiore : Espresso 3 o با گذراندن دوره مقدماتي زبان ايتاليايي زبان آموز قادر خواهد بود : متون ساده را بخواند و درك كند ، با افراد ارتباط برقرار كند ، متون ساده را بنويسدودر امتحانات سطح مقدماتي سفارت ايتاليا شركت كرده و مدرك مربوط را دريافت نمايدو نيز جهت ادامه تحصيل از دانشگاه هاي ايتاليا پذيرش دريافت نمايد . o با گذراندن دوره متوسطه زبان ايتاليايي زبان آموز قادر خواهد بود : متون تقريباً پيچيده را خوانده ودرك كند، دريك بحث موضوعي شركت كند، به سطح خوبي از درك مطلب شفاهي دست بايد ودرامتحانات سطح ميانه سفارت ايتاليا شركت مدرك مربوط را دريافت نمايد و نيز جهت ادامه تحصيل از دانشگاه هاي ايتاليا پذيرش دريافت نمايد. o با گذراندن دوره پيشرفته زبان ايتاليايي زبان آموز قادر خواهد بود : متون مشكل را خوانده ودرك كند،درمورد مباحث علمي و پيچيده بحث كند وبه زبان آيتاليايي مقاله بنويسد، به سطح بسيار خوب شفاهي درك مطلب دست يابد، درامتحانات سفارت شركت نمايد و مدرك مربوطه را اخذ نموده و جهت ادامه تحصيل در ايتاليا پذيرش اخذ نمايد. o دوره هاي فشرده یک کتاب در يك ترم ويژه متقاضيان آزمون سفارت • دوره مكالمه دوره مكالمه پس از گذراندن 2 دوره ترميك زبان آموزان مي توانند دركلاس هاي بحث آزاد شركت نمايند . هدف اين دوره بهبود توانايي هاي گفتاري زبان آموز است . اين مقطع شامل دو دوره است . دركلاس تاَكيد بر بحث آزاد و بالابردن مهارت گفتاري است . • دوره مكاتبات تجاري دراين دوره زبان آموز با اصطلاحات رايج درمكاتبات تجاري آشنا شده ، توانايي برقراري ارتباط تجاري ، خواه به صورت پستي يا الكتريكي را پيدا خواهد كرد . اين دوره در12 جلسه 1.30 دقيقه اي برگزار خواهد شد .
تکنیک‌ های افزایش انگیزه‌ در یادگیری زبان


uese the social media in English Language

اصطلاح هفته
Clear the air
برطرف کردن سوء تفاهم
سخن روز
Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.