اعلام نتایج آزمون کاردانش تیر 97

نمرات قبولی در آزمون کتبی حداقل 10 
و در آزمون عملی حداقل 14 می باشد.