برنامه كلاسهاي كار ودانش

                  ********************************************

گرافيك كامپيوتري (خواهران) :

گروه 1 : (شنبه دوشنبه چهارشنبه 12-9)

گروه 2 : (شنبه دوشنبه چهارشنبه 17-14)


طراحي صفحات وب (خواهران) :

گروه 1 : (شنبه دوشنبه چهارشنبه 12-9)

               ********************************************

گرافيك كامپيوتري (برادران) :

گروه 1 : (يكشنبه سه شنبه پنجشنبه 19:30-18)

گروه 2 : (يكشنبه سه شنبه پنجشنبه 21-19:30)

گروه 3 : (جمعه ها 11-8)
گروه 4 : (جمعه ها 14-11) 


طراحي صفحات وب (برادران) :

گروه 1 : (يكشنبه سه شنبه پنجشنبه 12-9)


           ********************************************