اولین آزمون جامع سال تحصیلی 95-96 در 21 اسفند95

اولین آزمون جامع سال تحصیلی 95-96 در 21 اسفند95 توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان و با نظارت مسئولین وزارت برگزار گردید.